Sin categoríaTips

Consells que t’interessen saber abans de fer un exàmen.

En aquest post et comentarem la normativa de l’Universitat que et pot beneficiar si simplement la coneixes.

Normativa de permanència

Deus aprovar dos asignaturas en el primer curs. Mes info al pdf

Convocatòries

Disposem de sis convocatòries per a superar cada assignatura. Cada any tens dos convocatòries, ordinària i extraordinària.

Es considerarà que la condició de no presentat en l’acta no consumeix convocatoria.

Els estudiants amb 15% o menys pendent per a finalitzar la titulació no se’ls aplicarà la limitació de convocatòries. Tambè per força major, a determinar per direcció.

Durant l’examen

Tens 15 minuts per a entrar al examen, després d’aquest temps depèn del professorat.

Pots sol·licitar fer l’examen en Valencià o en Castellà.

Correcció exàmens.

El professorat ha de fer pública la proposta de qualificació global de l’assignatura en un
termini màxim de 14 dies naturals, en la primera convocatòria, i 10 dies naturals, en la segona convocatòria, des de la data de realització de la prova final d’avaluació contemplada
en el calendari oficial d’exàmens de la titulació.

Juntament amb aquesta qualificació s’ha d’indicar, amb almenys 24 hores d’antelació, el lloc,
data i horari en què se celebrarà la revisió d’aquesta i durant la qual l’estudiant pot realitzar al·legacions.

Revisió d’exàmens.

Tenim dret a consultar els exàmens i els treballs realitzats i a sol·licitar al professor o professora responsable la revisió de la qualificació que hem obtingut. En cap moment la revisió pot suposar una qualificació més baixa, no pot empijorar ls situació. Excepte si el error es per la suma de qualificacions.

Conjuntament amb la publicació de les qualificacions, haurà de fer-se públic el lloc, la data i els horaris en què es farà la revisió.

En la revisió, tenim dret a obtenir la justificació de la qualificació obtinguda i la seua ponderació segons els criteris establerts en l’article 131 dels Estatuts de la Universitat, i en els termes de la guia docent.

El professor o professora responsable farà la revisió en presència de l’estudiant, el qual podrà sol·licitar al professor o professora l’acreditació documental d’haver-la realitzada, o, de no haver-se realitzada, sol·licitar al departament l’acreditació d’haver acudit a la revisió sense que se n’haja efectuat.

Impugnació d’exàmens

Després de realitzada la revisió o després d’haver-la intentat sense efectes, podràs impugnar la qualificació o la seua revisió davant director, en el termini de 5 dies hàbils, des de la publicació de les qualificacions definitives i una vegada dipositada l’Acta en la Secretaria del Centre.

Per prendre una decisió, la Comissió de Revisió de Qualificacions, que serà composta, per professors i un company (estudiant) del AdR.

Es important que et posses en contacte amb el AdR per a que ens expliques la situació i te ajudem.


La Comissió posarà a l’abast de l’estudiant en un termini de 3 dies hàbils l’expedient complet, perquè puga presentar les al·legacions que considere oportunes en un termini de cinc dies hàbils.

La Comissió prendrà una resolució en el termini de 20 dies hàbils des de la presentació de la reclamació per part de l’estudiant. Aquesta resolució, serà motivada sense que en cap cas puga agreujar-se la situació inicial de l’estudiant i tindrà tots els efectes retroactius que siguen favorables a l’estudiant. Contra ella es podrà presentar recurs d’alçada al rector.

És a dir, deus anar a revisión d’exàmen. Si no estàs conforme amb la correcció, presenta una impugnació i la comissió composta per altres professors, el director i un estudiant, decidiràn si tens raó o no. Mai la nota podrà ser inferior, excepte si ha sigut un error de sumar les puntuacions de cada apartat. Si aneu a fer-ho, recomanem que parleu amb nosaltres, el AdR. Així el nostre company/a podrà defendre millor la teua postura dins de la comissió i votar.

Si aneu a fer-ho, recomanem que parleu amb nosaltres, el AdR. Així el nostre company/a podrà defendre millor la teua postura dins de la comissió i votar.

Per accedir a la sol·licitud electrònica clica ací.

Avaluació curricular per compensació de qualificacions

És el procediment excepcional de declaració de suficiència d’una assignatura no superada per les vies ordinàries.

Ha de ser l’última assignatura per acabar la titulació, (sense tenir en compte el TFG i les Pràctiques) de caràcter bàsic o obligatori, o si és optativa, només si és necessària per obtenir una menció o un itinerari.

A més s’hauran de complir la resta de requisits exigits en el Reglament d’avaluació i qualificació de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster per compensació de qualificacions.

És a dir, després de haver aprovat totes les assignatures excepte una, aquesta la pots aprovar per compensació.

El termini de sol•licitud serà d’un mes a partir de la data de finalització de cada període d’exàmens, segons el calendari acadèmic oficial del curs, i es presenta en la secretaria.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Traduce »