Enginyeria Electrònica Telecomunicacions

Pregunta 1: Siga un host en el qual s’ha configurat l’adreça IP: 192.168.0.150  amb màscara /27. Indique quin de les següents adreces IP podria correspondre a la seua porta d’enllaç predeterminada.

 • A) 192.168.0.160
 • B) 192.168.0.159
 • C) 192.168.0.158
 • D) Cap de les anteriors

Pregunta 2: Tinc una matriu LED de 4 files i 4 columnes, com puc construir un dispositiu per a il·luminar de manera individual cada LED, emprant únicament 4 eixides d’un dispositiu digital?

 • A) No és possible, perquè necessite 16 eixides per a il·luminar/apagar cada LED de manera individual
 • B) Amb la funció lògica f(A,B,C,D)=(/A * /B * C * D) + (A * /B * /C * D)
 • C) Amb un descodificador de 4 entrades
 • D)  Amb un demultiplexor de 4 entrades (tres línies de selecció)

Pregunta 3: Què és una porta inversora triestat?

 1. Una porta lògica en la qual l’eixida sempre pren el valor negat de l’entrada.
 2. Una porta lògica en la qual l’eixida pren el valor negat de l’entrada, o ben alta impedància.
 3. Una porta lògica en la qual l’eixida pren el valor OR lògic entre dues entrades (A+B).
 4. Una porta lògica en la qual l’eixida pren el valor OR lògic entre tres entrades (A+B+C).

Pregunta 4: Si una màquina d’estats utilitza 12 estats, quin és el mínim nombre de biestables RS necessaris?

 • A) Un
 • B) Dos
 • C) Tres
 • D) Quatre

Pregunta 5: Partint del circuit de la Figura 1 i de les dades indicades (Ib = 2mA, Ic = 200mA, Pmax,BJT = 4 W):

 • A) El paràmetre hfe del transistor és igual a 10.
 • B) El transistor està en conducció, en concret està treballant en la zona activa.
 • C) El transistor està en conducció, en concret està treballant en la zona de saturació.
 • D) La potència màxima dissipada pel transistor Q1 supera la potència màxima permesa.

Pregunta 6: Per a l’amplificador de corrent de la figura, la tensió d’eixida Vo, per a un corrent d’entrada i= 1nA, val:

 • A) Vo = 2 mV
 • B) Vo = 1 mV
 • C) Vo = 0.5 mV
 • D) Cap de les anteriors

Pregunta 7: Per a la instrumentació d’una sonda de pH (tensió: rang de upH=50mV), obtindre la relació R2/R1 per a obtindre una eixida màxima en valors absoluts de 1V.

 • A) R2/R1 = 19.
 • B) R2/R1 = 20.
 • C) R2/R1 = 2.
 • D) Cap de les anteriors

Pregunta 8: Per al circuit de la Figura 1 s’han obtingut les formes d’ona de la Figura 2: 

Figura 1
Figura 2

Segons aquestes formes d’ona digues quina afirmació és correcta:

 • A) La tensió de pic del generador V1 és d’uns 10V.
 • B) La tensió pic a pic del generador V1 és d’uns 9.5V.
 • C) La tensió Vz és de 3.9V.
 • D) El díode no arriba a entrar en zona d’allau.

Pregunta 9: Assenyala la resposta VERTADERA:

 1. A) Les portes lògiques TTL consumeixen menys que les CMOS
 2. B) Les portes lògiques TTL consumeixen més que les CMOS
 3. C) Les portes lògiques de tecnologia TTL estàndard són més ràpides que les de tecnologia CMOS
 4. D) Una porta lògica CMOS té un consum de corrent d’entrada molt major que una TTL

Pregunta 10: Assenyala la resposta FALSA:

 • A) El fan-out és una característica que determina el màxim nombre d’entrades que poden ser connectades a una porta lògica, sense que es deterioren els marges lògics garantits.
 • B) Les portes lògiques de tecnologia TTL estàndard consumeixen més que les de tecnologia CMOS
 • C) Les portes TTL tenen major immunitat al soroll que les CMOS. (marge de soroll es defineix com NMH=VOH-VIH, NML=VIL-VOL).
 • D) VIL (máx) és la tensió màxima d’entrada a nivell baix que garanteix que l’eixida és constant

Per a contestar, acudeix a consergeria i ompli la papeleta amb les teues respostes

Traduce »