Enginyeria Quimica

Pregunta 1: L’operació bàsica d’Absorció està controlada per:

 • A) Transport de Matèria
 • B) Transport d’Energia
 • C) Transport de Quantitat de Moviment
 • D) Tant pel Transport de Matèria i Energia

Pregunta 2: Quina és la temperatura d’eixida d’un corrent d’1 kg/s d’aigua que entra a un canviador a 15 °C si la calor cedida pel fluid calent és de 5 kcal/s? Considera que la capacitat calorífica de l’aigua és 1 kcal/(°C kg):

 • A) 10 °C
 • B) 17 °C
 • C) 15 °C
 • D) 20 °C

Pregunta 3: Quina de les següents afirmacions no és certa per a un gas ideal?:

 • A) El factor de compressibilitat diferent d’1
 • B) No existeixen forces d’atracció o repulsió entre les molècules
 • C) Està format per molècules imaginàries de volum zero
 • D) Totes les anteriors

Pregunta 4: Quina dada no és necessària per a calcular la calor per unitat de temps transmessa per conducció?

 • A) L’àrea a través de la qual es produeix la transferència de calor
 • B) La capacitat calorífica del material
 • C) El gradient de temperatures
 • D) Cap de les anteriors

Pregunta 5: 500 kg/h de condensat a 8 bar passen a través d’un purgador de vapor que descarrega a pressió atmosfèrica, quant vapor flash es formarà?

 • A) 252.54 kg/h
 • B) 56.42 kg/h 
 • C) 66.9 kg/h 
 • D) 97.2 kg/h

Pregunta 6: Com és la definició de transferència de calor:

 • A) És la ciència que tracta de predir l’intercanvi de energia que pot tindre lloc entre cossos materials com a resultat d’una diferència de temperatures
 • B) És la ciència que tracta de predir l’intercanvi de matèria que pot tindre lloc entre cossos materials com a resultat d’una diferència de composicions
 • C) És la ciència que tracta de predir l’intercanvi de energia que pot tindre lloc entre fluids com a resultat d’una diferència de temperatures
 • D) És la ciència que tracta de predir l’intercanvi de energia que pot tindre lloc entre cossos materials com a resultat d’una diferència de temperatures.

Pregunta 7: Quina nomenclatura correspon la següent imatge?

 • A) Benzé
 • B) Fenol
 • C) Metil èter
 • D) Cicle hexanol

Pregunta 8: Dels següents significats a qual se li atribueix la nomenclatura q:

 • A) Calor latent
 • B) Flux de calor intercanviada
 • C) Calor produïda
 • D) Densitat de flux d’energia

Pregunta 9: Quin dels següents exemples corresponen a un procés de separació:

 • A) Agitació
 • B) Centrifugació
 • C) Cristal·lització
 • D) Totes són correctes

Pregunta 10: Quin règim té un fluid amb un número de Reynolds de 3500?

 • A) Règim laminar
 • B) Règim turbulent
 • C) No es pot determinar
 • D) Règim de transició

Per a contestar, acudeix a consergeria i ompli la papeleta amb les teues respostes

Traduce »