Enginyeria Informàtica

Pregunta 1: Respecte al consum estàtic de la tecnologia CMOS, és possible afirmar que aquest és molt baix a causa de …

 • A) … que no s’usen resistències.
 • B) … la baixa impedància d’entrada de les portes.
 • C) … l’alta impedància d’entrada de les portes.
 • D) … que té pocs transistors, amb el que el consum és xicotet.

Pregunta 2: Respecte al consum dinàmic de la tecnologia CMOS, és possible afirmar que aquest és elevat a freqüències altes, pel fet que …

 • A) … hi ha capacitats paràsites.
 • B) … és quadràtic amb la freqüència.
 • C) … s’indueixen corrents de pèrdues per efecte túnel a altes freqüències.
 • D) … la tensió d’alimentació ha de créixer amb la freqüència, i la potència dissipada depén linealment amb aquesta.

Pregunta 3: Amb quina combinació d’elements lògics és possible construir un computador complet?

 • A) … portes AND i OR.
 • B) … portes OR i NOT.
 • C) … portes AND i biestables D.
 • D) … portes OR i biestables D.

Pregunta 4: Què és un algorisme?

 • A) Un conjunt d’instruccions o regles ben definides, ordenades i finites que permeten realitzar una activitat mitjançant passos successius que no generen dubtes a qui haja de realitzar aquesta activitat
 • B) És una igualtat entre dues expressions algebraiques, denominades membres, en les quals apareixen valors coneguts o dades, i desconeguts o incògnites, relacionats mitjançant operacions
 • C) És una relació de variables que poden ser quantificades per a calcular el valor d’altres de molt difícil o impossible càlcul i que subministra una solució per a un problema.
 • D) Les anteriors respostes no són correctes

Pregunta 5: Què és framework?

 • A) Implemente per a la instal·lació de la programació ha objecte
 • B) Plataforma implementa per al desenvolupament de programar
 • C) Marco de funció en el programari de *java
 • D) És un marc de treball amb funcions determinades estandarditzades

Pregunta 6: Com es declara una classe en java?

 • A) public Nombre{}
 • B) public class Nombre{}
 • C) public clas Nombre{}
 • D) private Nombre{}

Pregunta 7: Quants són els atributs del Big data?

 • A) 3
 • B) 7
 • C) 5
 • D) 9

Pregunta 8: Com comentes en C++?

 • A) // 
 • B) #
 • C) /*
 • D) Cap

Pregunta 9: Quin valor retorna un programa que s’ha realitzat correctament?

 • A) Cap
 • B) -1
 • C) 0
 • D) 1

Pregunta 10:  Què significa TICs?

 • A) Tecnologies de la informació i comunicacions
 • B) Tecnologies d’informàtica i computació
 • C) Tecnologies de la informàtica i comunicacions
 • D) Tecnologies de la informació i computació

Per a contestar, acudeix a consergeria i ompli la papeleta amb les teues respostes

Traduce »