Enginyeria Electrònica Industrial

Pregunta 1: Considerem un circuit RC en el qual un condensador C= 0,1 F manté en borns una tensió contínua de 5V i que en un instant t = 0 s’inicia la seua descàrrega a massa a través d’una R = 10 K

 • A) La tensió en borns de C varia significativament a partir de t > 4RC
 • B) La tensió en borns de C disminueix linealment a partir de t > 2RC
 • C) En l’instant t = 4RC la tensió en borns és, aproximadament, 0,1 V
 • D) En l’instant t = RC la tensió en borns de C és, aproximadament, 3,8 V

Pregunta 2.  Un multiplexor 2×1 amb entrada Enable activa a nivell baix està format per:

 • A) 2 portes AND de 3 entrades i 1 OR de 2 entrades
 • B) 2 portes AND de 3 entrades, 1 OR de 2 entrades y 2 Inv
 • C) 2 portes AND de 3 entrades, 2 OR de 2 entrades y 1 Inv
 • D) 2 portes AND de 3 entrades, 1 OR de 2 entrades y 3 Inv

Pregunta 3. Indicar el menor nombre de portes*NAND de 2 entrades que es requereixen per a implementar la funció lògica  . Es recomana simplificar per Karnaugh.

 • A) 5 portes i 2 inversors
 • B) 6 portes i 2 inversors
 • C) 7 portes i 2 inversors
 • D) 8 portes i 2 inversors

Pregunta 4. Les trames en MODBUS:

 • A) De RTU i ASCII posseeixen els mateixos camps, però la codificació en el cas de RTU són caràcters i en ASCII és binari directament.
 • B) Cap resposta és correcta
 • C) De RTU i ASCII posseeixen els mateixos camps, però la codificació en el cas RTU és binari directament i en ASCII són caràcters
 • D) De RTU i ASCII posseeixen els mateixos camps, però els codis de funció són diferents

Pregunta 5. Ethernet és un estàndar…

 • A) Trigger de Schmitt amb tensions de referències de comparació de +/- 1V, centrades en 4,5 V
 • B) Utilitzat majoritàriament en xarxes de comunicacions industrials
 • C) Cap resposta és correcta
 • D) Utilitzat en xarxes inalambriques

Pregunta 6.  El circuit de la figura, suposant que l’eixida de l’amplificador operacional pren valors màxims de +/- 10 V, correspon a un:

 • A) Amplificador no inversor de ganancia 10
 • B) Amplificador inversor de ganancia -9
 • C) Trigger Schmitt amb tensions de referència de comparació de +/- 1V, centrades en 0V
 • D) Trigger de Schmitt amb tensions de referències de comparació de +/- 1V, centrades en 4,5 V

Pregunta 7.  Els errors de contínua que s’especifiquen en un amplificador operacional:

 • A) Només tenen una contribució significativa a l’eixida quan s’empren en un amplificador amb resistències de realimentació molt xicotetes, inferiors a 10 ohms
 • B) Només tenen una contribució significativa a l’eixida quan s’empren en un amplificador amb resistències de realimentació molt xicotetes, inferiors a 10 ohms
 • C) Són tres, corrent de polarització (Ibias), corrent d’offset (Ioffset) i tensió d’offset  (Voffset)
 • D) Cap de les anteriors és correcta

Pregunta 8. Indica quin de les següents afirmacions és falsa:

 • A) No existeix cap relació entre els circuits equivalents de Thévenin i Norton
 • B) Es pot calcular el circuit equivalent de Thévenin a partir del circuit equivalent de Norton
 • C) Es pot calcular el circuit equivalent de Norton a partir del circuit equivalent de Thévenin
 • D) La relació entre la tensió de Thévenin (Vth) i el corrent de Norton (In) és Vth= In*Zn, sent Zn, la impedància de Norton

Pregunta 9: Marca la resposta incorrecta. En un esquema de distribució de Baixa Tensió…

 • A) El neutre del transformador està connectat a la terra del servei.
 • B) Les masses on se situen els receptors estan connectades al neutre.
 • C) Totes les masses dels receptors estan connectades a la mateixa terra.
 • D) La instal·lació de la part del receptor o consumidor requereix de la seua pròpia terra.

Pregunta 10: Marcar, entre les següents sentències, la que és vertadera.

 • A) La memòria de programa interna pot emmagatzemar constants.
 • A) La memòria externa paginada només pot aplicar-se a la de programa.
 • C) La memòria externa paginada pot contindre les ISR.
 • D) El temporitzador T0 es pot utilitzar com a rellotge per al port serie.

Per a contestar, acudeix a consergeria i ompli la papeleta amb les teues respostes

Traduce »