Ciència de Dades

1.- Quin de les següents opcions correspon a una mena de dada estructurada:

 • A) Imatges (jpg)
 • B) Àudios (mp3)
 • C) PDF 
 • D) Taula d’excel (csv)

2.-  Quin tipus de llenguatge és Python? 

 • A) Un llenguatge orientat als objectes
 • B) Un llenguatge de baix nivell
 • C) Un llenguatge tipeado estàticament
 • D) Un llenguatge basat en prototips

3.-  Ciència de dades és:

 • A) un corrent històric del segle XIX
 • B) la carrera més sexy del segle XXI
 • C) cap és correcta
 • D) a i b són correctes

4.- Un científic de dades és:

 • A) matemàtic 
 • B) expert programador 
 • C) expert en el domini del problema 
 • D) cap de les anteriors 

5.- Plataformes de Ciència de Dades, Analítica o Inteligència de Negocis (BI): 

 • A) Ubuntu 
 • B) SAS 
 • C) Spark 
 • D) Matlab 

6.- Si la informació solicitada per una empresa conté dades personals que revelen ideología, religió i/o creències, es pot autoritzar l’accés: 

 • A) Amb el consentiment explícit de l’afectat 
 • B) Amb el consentiment tàcit de l’afectat 
 • C) Amb prèvia ponderació raonada de l’interés públic en la divulgació de la informació i els drets dels afectats 
 • D) Únicament si es compta amb el consentiment explícit i escrit de l’afectat 

7.- Per què s’analitzen dades? Elegeix més de una opció.

 • A) Transformar-les en un fitxer de text facilitant la seua interpretació 
 • B) Comprendre què està passant 
 • C) Ajudar-nos en la presa de decisions 
 • D) Predir el que pot ocorrer en el futur 

8.- Quins son repositoris de dades? Elegeix més de una opció.

 • A) datosclima.es 
 • B) archive.ics.uci.edu 
 • C) ine.es 
 • D) dadesobertes.com

9.- A quina llibrería de Rstudio corresponen aquestes funcions: pivot_longer(), add_row() 

 • A) dplyr 
 • B) tidyr 
 • C) dataframe 
 • D) numpy 

10.- L’análisi exploratori busca estructures dins de les dades per tal de determinar si hi ha grups amb relacions:

 • A) Linials
 • B)  Dicotòmiques
 • C) Comuns
 • D) No linials

Per a contestar, acudeix a consergeria i ompli la papeleta amb les teues respostes

Traduce »