funcionament del AdR.

Treballem de forma asambleària. És a dir: totes les decicions es prenen amb el el vot i aprovació del Ple.

Per al bon funcionament, estem organitzats per grups de treball o comisions internes del AdR. Tot desde el nostre discord intern.

Per altra banda, la ETSE tambè te les Comissions de l’escola on companys del AdR tenim vot.

per tal de millorar, perfavor:


Comunicació i disseny

 • portar les xarxes socials
 • elaborar el material gràfic necessari.
 • atendre les comunicacions via email i missatge directe de les xarxes socials.


Acadèmiques

Formaràn part els membres del AdR que siguen CAT. Compost per almenys un membre de cada titulació.

 • organitzarà les reunions i acords dels estudiants per dur a la CAT.
 • revisarà i coordinarà tot el que es porte en nom dels estudiants de la titulació a la CAT.
 • s’assegurarà que les guies docents vetlen pels interessos dels estudiants.
 • mantindràn un contacte actiu amb els delegats per saber els interessos dels alumnes i poder tindre una comunicació bidireccional.
 • comunicaràn a la assamblea el ordre del dia de la pròxima CAT.

IMPORTANT: S’elegirà un responsable per cada titulació, que vetlarà per dur a les reunions els interessos de tots els estudiants de la seua titulació i coordinar els delegats de la seua titulació.

Congressos.

L’ AdR no sols representa l’estudiantat en la ETSE i en la UV. Tambè ho fa de forma externa a les diferents associacions estatals o als col·legis d’enginyers. Compost per almenys un membre de cada titulació.

Diferenciem 3 subgrups depenent les titulacions:

 • CEET. per a estudiants de telecomunicacions i telemàtica.
 • AERRAAITI. per a estudiants de industrials i ing quimica.
 • RITSI. per a estudiants de informàtica i telemàtica.

Les tasques que tenen son les següents:

 • participar activament en la sectorial.
 • comunicar les novetats i decissions de la sectorial al AdR.
 • representar el AdR en la sectorial.
 • portar el vot del AdR a les assamblees de la sectorial.
 • mantindre contacte amb el respectiu col·legi d’enginyers

Infraestructura

Funcions:

 • gestionar els espais físics i materials del adr.
 • serà l’encarregat de sol·licitar i controlar els espais necessaris per a poder desenvolupar les activitats del adr.
 • es farà càrrec també de la infraestructura tecnològica interna assegurant un bon funcionament i
  organització del disco, del drive o qualsevol altre medi digital.
 • s’encarregaran de tindre actualitzada la llista de delegats.

Graduació

Funcions: mantindre el contacte amb els estudiants o delegats de 4o de totes les carreres per tal de gestionar la graduació, orles…

Traduce »